Privātuma politika


Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ADI”
PRIVĀTUMA ATRUNA


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ADI” privātuma atrunas mērķis ir sniegt fiziskai personai informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un to tiesībām datu iegūšanas un apstrādes laikā, kā arī, nododot datus kompetentām institūcijām vai citam datu pārzinim.

ŠĪ ATRUNA PĒDĒJO REIZI ATJAUNOTA 2019. GADA 31. JŪLIJĀ


Personas datu apstrādes Pārzinis - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ADI”, adrese: Bauskas iela 58A-2, Rīga, LV-1004, elektroniskā pasta adrese: office@adi.lv.
Datu aizsardzības speciālists - Uldis Sīpols (personas datu aizsardzības speciālista apliecības Nr.155), elektroniskā pasta adrese: uldis.sipols@police.lv.
Piemērojamie tiesību akti - Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27. aprīlis) (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likums, u.c. Personas datu apstrādes mērķi: ▪ Pārziņa pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana (pakalpojumu un uzņēmumu līgumu sagatavošanas un noslēgšanas process, to saistību izpilde; pasūtītāju / klientu apkalpošana; norēķinu administrēšana); ▪ Normatīvo aktu prasību izpilde, atbilžu sniegšana uz valsts iestāžu pieprasījumiem; ▪ Pārziņa vadība, grāmatvedība, iekšējo procesu nodrošināšana; ▪ Pārziņa lietvedība un arhivēšana; ▪ Pārziņa nodibināto un dibināmo darba tiesisko attiecību izpilde un personāla atlase; ▪ Pārziņa saimnieciskās darbības līgumu slēgšana un to izpildes uzraudzība;
Šajā Privātuma atrunā ietverto datu apstrādes mērķi uzskaitījums nav izsmeļošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā atrunā tieši neminētiem mērķiem, kuri ir cieši saistīti ar iepriekš norādītajiem un nepieciešami ar pastāvošo līgumattiecību vai normatīvo aktu prasību izpildei.
Pārziņa apstrādē esošās personu datu kategorijas:
▪ Pārziņa uzdevumu izpildes nolūkā, ievērojot fiziskā personas saistības raksturu ar Pārzini, tiek apstrādāti šādi personas dati - vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, korespondences adrese, deklarētās dzīves vietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, darba vieta, amats, bankas norēķinu kontu numuri.
▪ Pārziņa darba tiesisko attiecību un personāla atlases nolūkā tiek apstrādāti šādi personas dati - dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un darba pieredzes apraksts, personāllietā ietilpstoša informācija, tai skaitā informācija par izglītību un kvalifikāciju, apgādājamiem, dati par darbinieku veselības pārbaudēm;
▪ nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites dati;
▪ fotoattēli;
▪ darba staciju auditācijas pierakstu dati;
▪ darba e-pasta, interneta un telefonu auditācijas pieraksti.
Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: ▪ likumiskais pamats – spēkā esošo normatīvo aktu prasību izpilde;
▪ līgumu slēgšana – attiecību kārtošana, nodrošinot līgumu noslēgšanu un to izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizācijas nodrošināšana; ▪ pārziņa leģitīmās intereses – pakalpojumu sniegšana, identifikācija, grāmatvedība, lietvedība, arhivēšana, iekšējo procesu nodrošināšana; ▪ datu subjekta piekrišana – datu subjekts pats devis piekrišanu datu vākšanai un apstrādei. Personas datu apstrādes glabāšanas termiņš: ▪ Personas datu glabāšanās termiņu nosaka vai tas izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem; ▪ Personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu realizāciju un aizsardzību. ▪ Nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskais pamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu Pārziņa saistošus pienākumus. Personas datu saņēmēji: ▪ No Pārziņa personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu.
▪ Pārzinis nenodod informāciju trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kuras ieguvušas informāciju no Pārziņa.
▪ Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti vai starptautisko organizāciju.
Profilēšana:
▪ Pārzinis nepieņem nekādus automatizētus lēmumus, kā arī neveic personas datu profilēšanu.
Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības
▪ Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Pārzinis par personu apstrādā, personai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties pie Pārziņa un iegūt šo informāciju.
▪ Fiziska personai ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu konkrētai datu apstrādei.
▪ Pārzinis veic saziņu ar fizisko personu: personīgi klātienē, pirms tam fizisko personu identificējot; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to pašu e-pastu, no kura datu subjekts ir sūtījis iesniegumu.
▪ Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties pie Pārziņa. Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011).
Datu subjekts, izmantojot Regulā noteiktās tiesības, var vērsties pie Pārziņa sekojošā kārtībā: sūtot pieprasījumu ar elektroniskā pasta starpniecību, parakstot vēstuli ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz office@adi.lv; nosūtot Pārzinim rakstveida vēstuli; rakstveida formā klātienē Pārziņa telpās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Pārzinis ir tiesīgs regulāri uzlabot vai papildināt privātuma politiku.