Sadarbība ar fondiem

SIA „ADI” sadarbībā ar Biedrību „Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija” (LEtERA) piedalās Eiropas Savienības fonda atbalsta projektā „Partnerībā organizētās apmācības elektronikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas nozares uzņēmumu darbaspēka kvalifikācijas celšanai un konkurētspējas veicināšanai” (projekta Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/008) Projekts tiek īstenots darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma apakšaktivitātes 1.3.1.1.1. „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” ietvaros, ievērojot līgumu Nr. L-APA-10-0019, kas noslēgts starp LEtERA un valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”. Projekta norises laiks: 2010. - 2015. Gads SIA „ADI” sadarbībā ar biedrību „Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija” (LEtERA) piedalās ERAF projektā Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/003 „Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris” (Līgums par projekta īstenošanu Nr. L-KAP-12-0002). Projekta norises laiks: 2012. – 2015. gads

SIA "ADI" in cooperation with "Latvian Electrical Engineering and Electronics Industry Association" (LEtERA) participates in the European Union fund support project "Partnership organized training of electronics, electrotechnical and telecommunication companies labour force improvement and competitiveness" (project No. APA / 1.3. 1.1.1 / 10/02/008) The project is implemented under sub-activity 1.3.1.1.1. Of the Operational Program “Human Resources and Employment”. Aid for Training of Employees to Promote the Competitiveness of Enterprises - Aid for Training Organized in Partnerships, L-APA-10-0019 concluded between LEtERA and the Latvian Investment and Development Agency. Duration of the project: 2010-2015 ADI Ltd. in cooperation with Latvian Electrical and Electronics Industry Association (LEtERA) participates in ERDF project Nr. KAP / 2.3.2.3.0 / 12/01/003 "Latvian Electronics and Electrical Engineering Cluster" (Project Implementation Agreement No. L-KAP-12-0002). Project duration: 2012 - 2015.